قطع وابستگی نفتی با اتکا به تولیدات کشاورزی

عبدالله کعبی" نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انر‍ژی مجلس با روزنامه «فرهنگ جنوب» خوزستان گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید:

تا پیش از این محصولات متنوع کشاورزی و صیادی در مناطق مختلف استان خوزستان تولید و مورد استفاده قرار می‌گرفت و گاهی برخی از این محصولات از ارزآوری خوبی برخوردار بودند که در نوع خود قابل توجه بوده است.

اگر بنا باشد نمونهای از این محصولات را نام برد بیشک محصولی مانند میگو در جرگه این محصولات قرار داشت، اما در سالهای اخیر وجود پارهای از مشکلات این صنعت را دستخوش ناملایمات کرده است مشکلاتی از قبیل مشکلات مالی و کمبود اعتبار و آفتهایی که هر از گاهی در این محصولات پرورشدهندگان آن را در مرز ورشکستگی میبرد.

از سوی دیگر محصولاتی مانند خرما از دیگر موادی هستند که در استان خوزستان شاهد پتانسیلهای بالقوهای برای آن هستیم اما به دلیل ناتوانی در فراوری آن و نداشتن بستهبندی مناسب و دارای کیفیت و استاندارد نمیتوانیم درآمدزایی خوبی را از آن کسب کنیم.

آنچه مسلم است نه تنها شهرستان آبادان بلکه بسیاری از مناطق مختلف این استان با وضعیتی مانند خوزستان روبهرو هستند، بهطوریکه با وجود داشتن استعدادها و ظرفیتهای خوب برای تولید محصولات خوب کشاورزی به علت پارهای از بیتوجهیها همچنان نتوانستهاند به مرحلهای از تولید برسند که افزون بر تأمین مصرف داخل بتوان زمینهای را برای صادرات آن فراهم کنیم و از جمله مواردی است که نیازمند توجه و نگاه جدی متولیان و مسئولان است.

در شرایطی که در تمام برنامهها و اهداف کلانی که در کشور وجود دارد به این مسئله توجه دارد که از تک محصولی فاصله بگیریم و به سمتی برویم که بتوانیم از سایر پتانسیلها موجود درکشور به جز نفت خام بهره بگیریم این موارد از جمله مواردی است که باید بیش از سایرین مورد توجه قرار گیرد.

بی شک گام اول در حل این معضل داشتن یک برنامه مدون و قابل توجه است و در کنار آن تأمین اعتبار مورد نیاز است و در گام آخر اجرای دقیق برنامهها طراحی شده است که باید عملیاتی شود.

همه این موارد امری لازم و ضروری برای حرکت به سمت قطع وابستگی به نفت و ارتقای سطح تولید محصولاتی مانند محصولات کشاورزی و پرورشی است، اما قبل از هرچیز نیازمند آن هستیم که متولیان باورداشته باشند که این موارد و حل معضلات موجود یک نیاز و ضرورت است که تنها با نگاه جدی و دقیق آنها قابل رفع و رجوع است.

/ 0 نظر / 22 بازدید